Všeobecné podmienky Vignette & Visa B.V.

1. Strany a definície
1. Vignette & Visa B.V., registrovaná v Obchodnej komore pod číslom 90577434, so sídlom na adrese Oudenoord 285b (3513 EP) v Utrechte, používateľ týchto všeobecných obchodných podmienok.
2. Ďalšie informácie o spoločnosti Vignette & Visa B.V.:
Webová stránka: tollvignettes.com
E-mailová adresa: [email protected]
Identifikačné číslo (čísla) DPH: NL86 5371131B01
3. Zákazník: (potenciálny) kupujúci služieb ponúkaných spoločnosťou Vignette & Visa B.V.
4. Vydavateľ diaľničnej známky: orgán vydávajúci diaľničnú známku pre Klienta, ktorý je jedným z vydavateľov uvedených nižšie:
- ASFINAG (Rakúsko) https://asfinag.at
- Federálny úrad pre colnú a hraničnú bezpečnosť FOCBS (Švajčiarsko) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Česká republika) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovensko) https://eznamka.sk
- DARS (Slovinsko) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Maďarsko) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumunsko) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulharsko) https://web.bgtoll.bg/
5. Ponuka: (cenové) vyhlásenie o poskytovaní služieb spoločnosťou Vignette & Visa B.V.

1. Uplatniteľnosť
1. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. vyhlasuje, že tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na používanie jej webovej stránky a na každú ponuku spoločnosti Vignette & Visa B.V. a na zmluvy, ktoré medzi sebou strany uzavreli, bez ohľadu na to, či z nich vyplývajú alebo nie. Pokiaľ sa ich obsah nezmenil a medzi stranami neplatia žiadne špecifickejšie podmienky, budú tieto všeobecné podmienky platiť aj pre budúce zmluvné vzťahy medzi stranami.
2. Odchýlky od týchto všeobecných podmienok sa uplatňujú len vtedy, ak sa na nich zmluvné strany výslovne písomne dohodli.
3. Všeobecné (nákupné) podmienky Objednávateľa sa výslovne odmietajú.
4. Na tieto všeobecné obchodné podmienky sa môžu odvolávať aj tretie strany, ktoré spoločnosť Vignette & Visa B.V. angažuje na plnenie zmluvy.
5. Ak je jedno alebo viacero (časť(i)) ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo zrušené, zostávajúce ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok platia naďalej. Zmluvné strany sa v takom prípade poradia, aby sa dohodli na nových pravidlách, ktoré nahradia neplatné alebo zrušené ustanovenia, v ktorých bude čo najviac vyjadrený účel a význam neplatných alebo zrušených ustanovení.

2. Ponuka a dohoda
1. Každá ponuka, či už vo forme Ponuky alebo inak, je úplne a bezpodmienečne nezáväzná a odvolateľná, pokiaľ spoločnosť Vignette & Visa B.V. písomne neurčí inak.
2. Ceny uvedené na webovej stránke alebo v akejkoľvek inej forme ponuky sú v zásade v eurách a bez 21 % DPH a podliehajú odvodom, príplatkom a iným faktorom. Klient výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Vignette & Visa B.V. môže vzhľadom na povahu a plnenie zmluvy uplatňovať miestne sadzby DPH.
3. Všetky vyhlásenia spoločnosti Vignette & Visa B.V. o službách, ktoré majú byť poskytnuté, sú len orientačné. Drobná odchýlka od toho, čo sa dodáva, nemá za následok nesplnenie zmluvy zo strany spoločnosti Vignette & Visa B.V..
4. Zjavné chyby v písaní a chyby v ponuke nie sú pre spoločnosť Vignette & Visa B.V. záväzné.
5. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. má právo nechať vykonať zadanie tretími stranami. Článok 7:404 Občianskeho zákonníka je zo zmluvy výslovne vylúčený.
  Zmluva je uzavretá, keď obe strany podpíšu písomnú ponuku, po tom, čo spoločnosť Vignette & Visa B.V. písomne alebo elektronicky potvrdí prijatie svojej ponuky, alebo po tom, čo spoločnosť Vignette & Visa B.V. alebo tretia osoba v jej mene začne plniť.
7. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. sa bude snažiť splniť zmluvu v stanovenej/odhadovanej lehote. Táto lehota nie je fatálna, čo znamená, že Klient musí vždy najprv upozorniť spoločnosť Vignette & Visa B.V. na neplnenie, pričom musí byť poskytnutá dlhá a primeraná lehota na plnenie, a až potom je možné prijať akékoľvek nápravné opatrenia.
8. Ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak, spoločnosť Vignette & Visa B.V. si vždy môže slobodne zvoliť pracovné metódy, ktoré použije pri plnení zmluvy. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. sa preto môže pred a/alebo počas plnenia zmluvy slobodne rozhodnúť, že pri plnení zmluvy použije iné pracovné metódy.
9. Vignette & Visa B.V. výslovne nie je zmluvnou stranou dohody uzavretej medzi Klientom a Vydavateľom Vignette alebo tretími stranami. Spory vyplývajúce z takejto dohody majú riešiť samotné zmluvné strany. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. v nich nehrá žiadnu úlohu.

3. Povinnosti Klienta
1. Klient je povinný poskytnúť spoločnosti Vignette & Visa B.V. možnosť vykonať zadanie. 2. Klient sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti Vignette & Visa B.V. súčinnosť potrebnú na plnenie zmluvy.
2. Klient zabezpečí, aby všetky údaje, ktoré spoločnosť Vignette & Visa B.V. označí za potrebné alebo ktoré by mal Klient rozumne chápať ako potrebné na vykonanie dohody, boli spoločnosti Vignette & Visa B.V. poskytnuté včas. Napríklad, ale nie výlučne, typ vozidla, požadovaný dátum začiatku platnosti, požadovanú dobu platnosti, krajinu registrácie vozidla, evidenčné číslo vozidla, e-mailovú adresu a číslo vozidla. Zákazník sám nesie riziko a zodpovednosť za správne a včasné doručenie požadovaných informácií a ich obsahu bez ohľadu na to, akým spôsobom ich Zákazník poskytne. V prípade, že potrebné informácie nebudú spoločnosti Vignette & Visa B.V. poskytnuté včas, má spoločnosť Vignette & Visa B.V. právo pozastaviť plnenie zmluvy a/alebo účtovať Klientovi dodatočné náklady vyplývajúce z omeškania podľa obvyklých sadzieb.
3. Všetky škody vyplývajúce z porušenia predchádzajúceho odseku znáša Klient a Klient je povinný v tejto súvislosti odškodniť spoločnosť Vignette & Visa B.V.
4. Klient je povinný sám preskúmať a posúdiť (všeobecné) podmienky používané Poskytovateľom Vignette, ako sú uvedené v Ponuke. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. v tejto súvislosti nekoná v mene Klienta. V okamihu, keď Klient prijme Ponuku, Klient vyhlasuje, že si preštudoval Ponuku a zistil podmienky pripojené k Ponuke.
5. Spory súvisiace so zmluvou medzi Klientom a Vydavateľom diaľničnej známky alebo z nej vyplývajúce budú riešené medzi zmluvnými stranami.
6. Pred realizáciou Klient poskytne spoločnosti Vignette & Visa B.V. dohodnuté a požadované položky a informácie. Vignette & Visa B.V. ich posúdi podľa svojho najlepšieho vedomia. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. však nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne z dôvodu, že práce boli napriek tomu vykonané bezodkladne na základe nesprávnych vecí a informácií poskytnutých Klientom.
7. Klient zaručuje, že digitálne dodaný materiál je bezpečný a neobsahuje žiadne vírusy ani iný škodlivý obsah, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom poškodiť počítačové systémy, počítačové programy spoločnosti Vignette & Visa B.V. a/alebo tretích strán.
8. Klient je povinný čo najskôr, najneskôr však do 24 hodín pred použitím, skontrolovať zhodu diaľničnej známky s ohľadom na množstvo a kvalitu a odškodňuje spoločnosť Vignette & Visa B.V. za akékoľvek následky v tejto súvislosti.
  Článok 7:408 holandského občianskeho zákonníka je v zmluve výslovne vylúčený s ohľadom na konanie Klienta pri výkone povolania alebo podnikania, v dôsledku čoho nie je možné zrušiť objednávky. V prípade, že Klient nekoná v rámci výkonu povolania alebo podnikania, platí zákonná úprava týkajúca sa zrušenia, pričom s ohľadom na primerané mzdy a výdavky uvedené v článkoch 7:406 a 7:411 holandského občianskeho zákonníka sa v každom prípade zohľadnia/vypočítajú tieto zložky: čas prípravy, mzdové náklady, nájomné, priestory, administratívne náklady, náklady na marketing/nábor, mzdové náklady nepriamych zamestnancov, odpisy obchodného majetku, režijné náklady (riadenie, P&O, informatizácia a automatizácia, financie, komunikácia, správa budov)."

4. Ceny a platby
1. Uzatvorením zmluvy zmluvné strany vyjadrujú, že ceny považujú za primerané a spravodlivé.
2. Ak nie je dohodnuté inak, Zákazník uhradí splatný poplatok v plnej výške bezprostredne pred začatím poskytovania služby prostredníctvom ponúkaného spôsobu platby. V prípade platby na faktúru platí 14-dňová lehota splatnosti.
3. V prípade prekročenia dohodnutej lehoty splatnosti a v každom inom prípade omeškania je spoločnosť Vignette & Visa B.V. oprávnená pozastaviť akékoľvek plnenie počas trvania omeškania. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. je tiež oprávnená okamžite účtovať Klientovi úrok z omeškania vo výške 1 % z istiny mesačne, ako aj sumu za náklady mimosúdneho vymáhania. Tieto náklady predstavujú 15 % z dlžnej sumy istiny, pričom ich minimálna výška je EUR. 40,- bez DPH.
4. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Vignette & Visa B.V. nie je Klient oprávnený uplatniť započítanie a/alebo pozastavenie a/alebo zrážku vo vzťahu k svojim platobným záväzkom.

5. Ukončenie zmluvy
1. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. má právo ukončiť zmluvu s Klientom s okamžitou platnosťou do budúcnosti prostredníctvom písomného oznámenia bez (ďalšieho) predchádzajúceho upozornenia na neplnenie záväzkov a bez nároku na náhradu škody, ak
(a) Klient ukončí alebo inak zlikviduje celú svoju obchodnú činnosť alebo jej časť a/alebo podstatne zmení alebo prevedie svoju obchodnú činnosť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Vignette & Visa B.V;
b) Klientovi je povolené pozastavenie platieb (dočasné alebo iné) alebo je na Klienta vyhlásený konkurz, Klient požiada o splátkový kalendár alebo je na Klienta uvalená opatrovnícka alebo správcovská správa.
c) kedykoľvek sa ukáže, že Klient poskytol nesprávne informácie alebo iným spôsobom uviedol spoločnosť Vignette & Visa B.V. do omylu.
(d) Klient poruší tieto alebo iné platné podmienky.
2. V prípade ukončenia zmluvy sú všetky platby, ktoré Klient dlhuje spoločnosti Vignette & Visa B.V., okamžite splatné v plnej výške. Zaplatené peňažné prostriedky sa nevracajú.
3. Ak nie je uvedené inak, ukončenie zmluvy medzi spoločnosťou Vignette & Visa B.V. a Klientom nemá vplyv na zmluvu medzi Klientom a vydavateľom Vignette.

6. Zodpovednosť
1. V prípade, že spoločnosť Vignette & Visa B.V. bude bezodkladne zodpovedať Klientovi, táto zodpovednosť bude vždy obmedzená na výšku prípadnej fakturovanej sumy, z ktorej vznikla škoda, zvýšenú o 15 %, alebo inak na sumu, na ktorú vzniká nárok z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo podnikania, ktoré uzavrela spoločnosť Vignette & Visa B.V.
2. Zodpovednosť spoločnosti Vignette & Visa B.V. sa vždy nevzťahuje na škody na zdraví alebo následné škody a s výnimkou úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti ani na škody na majetku, nemajetkovú ujmu alebo ušlý zisk.
3. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. nezodpovedá za vyhlásenia, konanie alebo správanie vydavateľa diaľničných známok. Ak nie je výslovne uvedené inak, spoločnosť Vignette & Visa B.V. nie je zmluvnou stranou zmluvy, ktorú Klient uzatvára s Vydavateľom diaľničných známok.
4. Klient odškodní spoločnosť Vignette & Visa B.V. za škody spôsobené tretím osobám, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou z dôvodu, že spoločnosť Vignette & Visa B.V. konala, vrátane opomenutia konať, na základe informácií, údajov a dokumentov poskytnutých Klientom, ktoré sú nepresné, neúplné alebo oneskorené, alebo v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami.
5. Vo všetkých prípadoch je lehota, v ktorej možno spoločnosť Vignette & Visa B.V. žalovať o nápravu, napríklad o náhradu škody, obmedzená na 12 mesiacov od vykonania objednávky.
6. Klient si je výslovne vedomý toho, že spoločnosť Vignette & Visa B.V. je len sprostredkovateľom dohody medzi Klientom a vydavateľom Vignette a že spoločnosť Vignette & Visa B.V. výslovne nie je zmluvnou stranou dohody ani neudeľuje povolenie na jazdu na (medzinárodných) cestách.
  Ustanovenia § 7:408 a 7:764 holandského občianskeho zákonníka sú v dohode vylúčené.

7. Ochrana osobných údajov a duševného vlastníctva
1. Zákazník súhlasí s tým, aby spoločnosť Vignette & Visa B.V. používala (osobné) údaje na aplikáciu diaľničných známok.
2. Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu webovej stránky, ako sú návrhy, obrázky, videá, texty a zvukové súbory, patria spoločnosti Vignette & Visa B.V.. Tretie strany ich nesmú komerčne používať ani reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Vignette & Visa B.V..
3. Všetky údaje po ich anonymizácii môže spoločnosť Vignette & Visa B.V. použiť na propagačné, školiace a poradenské alebo štatistické účely. Všetky údaje budú po vymazaní z akéhokoľvek dôvodu uchovávané v anonymizovanej podobe a prípadne použité.

8. Vyššia moc
1. Okrem toho, čo je chápané v zákone a judikatúre, vyššia moc zahŕňa všetky vonkajšie príčiny, predvídateľné alebo nepredvídateľné, ktoré spoločnosť Vignette & Visa B.V. nemôže ovplyvniť. Patria sem štrajky, prerušenie dopravy, nepredvídaná stagnácia, prerušenie dodávok energií, poruchy u dodávateľov, obmedzenia dovozu a/alebo vývozu, dopravné ťažkosti, požiar, strata alebo poškodenie počas prepravy, epidémie, pandémie a vládne opatrenia.
2. Počas pôsobenia vyššej moci sú záväzky spoločnosti Vignette & Visa B.V. pozastavené. 3. Ak je plnenie z dôvodu vyššej moci nemožné dlhšie ako jeden mesiac alebo ak existujú iné okolnosti, ktoré spoločnosti Vignette & Visa B.V. neúmerne sťažujú plnenie jej záväzkov, je spoločnosť Vignette & Visa B.V. oprávnená odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne prostredníctvom oznámenia Klientovi a bez súdneho zásahu, pričom v takom prípade nevzniká povinnosť uhradiť náhradu škody.
3. Ak v prípade vzniku vyššej moci spoločnosť Vignette & Visa B.V. už splnila časť svojich záväzkov, je oprávnená už poskytnutú alebo vykonanú časť fakturovať samostatne alebo v prípade zálohových platieb časť z nich započítať.

9. Fórum, voľba práva a prevod práv
1. Spoločnosť Vignette & Visa B.V. je oprávnená previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu. 2. Klient je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti na tretiu osobu len s písomným súhlasom spoločnosti Vignette & Visa B.V..
2. Táto - a ďalšie - zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami sa riadia výlučne holandským právom s výslovnou výnimkou Viedenského dohovoru o predaji. Ak v budúcnosti vznikne medzi zmluvnými stranami záväzok, ktorý nie je výsledkom dohody, tento záväzok sa tiež riadi holandským právom.
3. Výlučnú absolútnu právomoc na prejednanie sporu týkajúceho sa (právneho) vzťahu so spoločnosťou Vignette & Visa B.V. má súd v obvode hlavného miesta podnikania spoločnosti Vignette & Visa B.V.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vypracovala spoločnosť Bleijerveld Juridisch advies.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli preložené z holandčiny. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi preloženou verziou a pôvodným holandským textom má prednosť holandská verzia. Holandskú verziu si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu.